Visie Bewegingsruimte Sportief en gezond Pedagogisch klimaat Maximale leerresultaten

Een sterk pedagogisch klimaat

Een vriendelijk en veilig klimaat met orde en regelmaat is een voorwaarde voor de ontwikkeling van de kinderen. Pas als een kind zich veilig voelt, kan het zich goed ontwikkelen. We willen prettig met elkaar omgaan en daadwerkelijk interesse voor elkaar tonen. Het is belangrijk dat kinderen elkaar respecteren, waarderen en van elkaar leren. Meningsverschillen mogen er zijn, maar we leren kinderen hiervoor passende oplossingen te vinden. "Respect voor elkaar hebben" is hierbij één van de belangrijkste principes.

Voor een goede sfeer zijn er schoolregels nodig en maken we afspraken met kinderen. We zorgen er voor, dat er in de school duidelijke omgangsregels zijn, natuurlijk aangepast aan de leeftijd van het kind. De leerkrachten zijn gediplomeerde "kanjertrainers" voor Caleidoscoop. Zij kunnen ervoor zorgdragen dat op een eenduidige manier deze sfeer en prettige omgang met elkaar bereikt wordt. 

Bij Kanjertraining staan de volgende regels centraal:
* We vertrouwen elkaar
*We helpen elkaar
*Niemand speelt de baas
*Niemand lacht uit
*Niemand doet zielig

We gebruiken het leerlingvolgsysteem VISEON en het sociogram van het Kanjerinstituut om de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind gedurende de basisschoolperiode in kaart te brengen. Met dit instrument willen wij, bij veranderingen in gedrag of welbevinden, op tijd onze benadering van het kind kunnen aanpassen. Dit zal in samenspraak met de ouder gebeuren.

Klik hier voor het protocol sociaal emotionele ontwikkeling.