De zorg voor de kinderen

Aan het eind van groep 8 moeten kinderen de leerstof beheersen die nodig is voor de aansluiting met het voortgezet onderwijs. Om goed in de gaten te houden hoe kinderen de weg bewandelen naar dat einddoel, hebben we een leerlingvolgsysteem met onafhankelijk genormeerde toetsen. Dat wil zeggen dat de toets door veel meer scholen in Nederland afgenomen wordt en de resultaten die kinderen behalen afgezet worden tegen een landelijk gemiddelde. We bekijken minimaal twee keer per jaar hoe de kinderen presteren. We gebruiken hiervoor de CITO-toetsen. Wij meten hiermee het niveau van het rekenen, de spelling, het technisch lezen, het begrijpend lezen en de woordenschat.

De leerkracht maakt gedurende het hele jaar gebruik van methodegebonden toetsen om lessen bij te sturen of om te komen tot speciale aandacht voor een bepaalde leerling. Het is immers zo dat de leerkracht wil weten of zij/hij verder kan met de lesstof, of dat er nog wat herhaling moet plaatsvinden. Toetsen, observeren, kinderen bevragen en kijken naar het werk van de kinderen zijn hierbij essentieel.

Voor kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte kunnen, in overleg met de Intern Begeleider en de ouders, aanpassingen gedaan worden in de aanpak en de inhoud van de lesstof. 
Soms kan besloten worden om, in samenspraak met  ouders, de ontwikkeling van een leerling te bespreken met een externe professional.

Kinderen zullen in principe in acht jaar de lesstof van de basisschool beheersen. In sommige gevallen is het voor het kind, door verschillende omstandigheden, niet mogelijk om dit in acht jaar te doen. Een extra jaar naar de basisschool kan dan uitkomst bieden. Ook behoort een jaar minder op de basisschool tot de mogelijkheden. We kijken samen met u naar uw  kind en nemen samen de beslissing over een eventuele verlenging of verkorting van een periode op de basisschool. Zo'n beslissing nemen we niet op basis vanéén gesprek, één goede of slechte CITO-uitslag of één zwakke periode van een kind.